TECHNAROMA ZTA SWEET NOTE MILK 4W/4118 Powder

เทคนาโรมา แซดทีเอ สวีท โนท มิลค์ 4ดับบลิว/4118 พาวเดอร์

 

  • สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ กลิ่นนมวนิลา

  • ช่วยกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) กลิ่นนมวนิลา

 

รายละเอียดสินค้า

     สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อแต่งกลิ่นและรสหวาน เป็นการเสริมฤทธิ์การทำงานระหว่างสารให้ความหวาน และกลิ่นวานิลลาที่สัตว์ชื่นชอบ เพื่อช่วยกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความคงทนของกลิ่นและรสชาติในอาหารสัตว์

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

     ผสมในอาหารสุกร (อายุ 3-4 สัปดาห์) 500 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม