AGEOMIX DAIRY NO.45

อโกรมิกซ์  โคนม  เบอร์  45

 

  • เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนม  

        

รายละเอียดสินค้า                              

     เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตในโคนม

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

     อัตราส่วน  5  กิโลกรัม  ต่อ  อาหารสัตว์  1  ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม