Rumen Yeast ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และลดต้นทุนอาหารในโคเนื้อ

          การเลี้ยงโคเนื้อนับเป็นอาชีพตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในปัจจุบัน เพราะความต้องการในการบริโภคเนื้อวัวทั้งในประเทศ และในการส่งออกยังคงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยโคเนื้อใช้เวลาเลี้ยงเพียง 3 – 4 เดือนเท่านั้นก็สามารถนำออกขายได้แล้ว ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อให้โตเร็ว น้ำหนักตัวมาก และมีเนื้อแดงเยอะ คือ อาหาร โดยอาหารที่ดีควรมีสารอาหารที่ครบถ้วนตามความต้องการของโคเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน พลังงาน วิตามิน และแร่ธาตุ อาหารที่สารอาหารที่ครบถ้วน จะทำให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากอาหารที่ดีแล้ว ความสามารถในการทำงานของระบบทางเดินอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก หากโคกินอาหารได้ในปริมาณมาก แต่ไม่สามารถย่อย และดูดซึมสารอาหารได้ อาหารที่โคกินเข้าไปก็จะไร้ประโยชน์ และทำให้สูญเสียต้นทุนอาหารจำนวนมาก โดยปัญหาการทำงานของระบบย่อยอาหารในโคที่มีประสิทธิภาพต่ำนั้น สามารถแก้ไขได้โดยการใช้สารเสริมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน เช่น สารสกัดจากยีสต์เป็นต้น

          จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะรูเมน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการย่อยอาหาร เมื่อจุลินรีย์มีจำนวนมากขึ้น การย่อยได้ของอาหารก็จะสูงขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการเจริญเติบโตของโคเนื้อ โดยจากการทดลองเสริม Rumen Yeast ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากยีสต์ในอาหารโคเนื้อ ปริมาณ 7 กรัม/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าส่งผลทำให้น้ำหนักตัวดีขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้น ทำให้ FCR ลดลง และประหยัดต้นทุนอาหาร

 

ตารางที่ 1. แสดงผลของการเสริม Rumen Yeast ในอาหารโคเนื้อ ต่อปริมาณน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

  Control Rumen Yeast
น้ำหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย, กิโลกรัม 188.34a 166.67b
น้ำหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย, กิโลกรัม 219.17a 204.17b
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย, กิโลกรัม 30.83b 37.50a
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน (ADG), กิโลกรัม 0.514b 0.625a
% Improve 21.63%
ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดต่อตัว, กิโลกรัม 1020.8a 758.8b
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (FI) , กิโลกรัม 17.01a 12.65b
FCR 33.11a 20.23b

หมายเหตุ a,b  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

 

          เนื่องจาก Rumen Yeast เป็นแหล่ง Growth factor ของจุลินทรีย์ย่อยเยื่อใย จึงมีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร ช่วยทำให้โคได้รับสารอาหารเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโต และเพิ่มน้ำหนักตัวมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการใช้อาหารลดลง

 

 

สรุป : การเสริม Rumen Yeast ปริมาณ 7 กรัม/ตัว/วัน หรือ 500 กรัม/ตันอาหาร มีผลทำให้

  • น้ำหนักเพิ่มขึ้น 67 กิโลกรัม
  • อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) เพิ่มขึ้น 111 กรัม/วัน
  • ต้นทุนอาหารลดลงจากปริมาณการใช้อาหารลดลง 262 กิโลกรัม/ตัว

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีผลต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร เพิ่มเนื้อแดง :

  • ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์โคเนื้อ สูตรสำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ  Agromix No46
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับลดกรดในกระเพาะ และเสริมแคลเซียมอินทรีย์  LithoNutri
  • ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร และโปรไบโอติกส์  Rossproxyme
  • ผลิตภัณฑ์ดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค StarFix
  • ผลิตภัณฑ์ดูดซับสารพิษจากเชื้อรา ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค และฟื้นฟูเซลล์ลำไส้  MegaFix
  • ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมันหุ้มซาก  N-Fac1000

 

ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ Rumen Yeast

YouTube :     สุขภาพสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล: https://www.youtube.com/watch?v=Y7KmqJIC2EM