ประโยชน์ของการใช้ IncapsPro ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นโคเนื้อ โคนม มีระบบการย่อยอาหารโดยจุลินทรีย์ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร และสัตว์ปีก ที่มีระบบการยอยอาหารโดยเอนไซม์ ดังนั้นจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจึงมีความสำคัญต่อการได้รับสารอาหาร ของโคเนื้อ โคนม การทำให้จำนวนจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนมีปริมาณมากขึ้น ย่อมส่งผลทำให้มีการย่อยอาหารมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการให้ผลผลิต เช่น ปริมาณน้ำนมทีเพิ่มขึ้นในโคนม

          IncapsPro คือ แหล่งของไนโตรเจน ที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวน โดย IncapsPro มีจุดเด่นคือ ไนโตรเจนจะถูกเคลือบด้วยไขมัน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการย่อยสลายอย่างช้าๆในกระเพาะรูเมน ทำให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการทดลองของ InacpsPro ในอาหารโคนมหลังคลอดจำนวน 20 ตัว ทำการทดลองเป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน ที่ฟาร์มโคนม PKB Corporation ประเทศเซอร์เบีย ทำการเสริม IncapsPro ปริมาณ 1.2 กิโลกรัมอาหาร 100 กิโลกรัม จากการทดลองพบว่า กลุมที่มีการเสริม IncapsPro ส่งผลทำให้โคนมมีการกินได้ต่อวัน และประชากรแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนมีจำนวนมากขึ้น โดยปริมาณการกินได้ที่มากขึ้นส่งผลทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารมากขึ้น ในขณะที่จำนวนจุลินทรีย์ที่มากขึ้น ส่งผลทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารมากขึ้นเนืองจากสารมารถย่อยอาหารได้มากขึ้น ซึ่งผลทั้ง 2 อย่างนี้ ส่งผลทำให้โคนมให้ผลผลิตน้ำนมที่สูงขึ้นถึง 4.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริม IncapsPro ตามตารางด้านล่าง

Control IncapsPro Improve
     ปริมาณการกินได้ (kg/ตัว/วัน) 7.45 9.13 +1.68
     จำนวนประชาการแบคทีเรีย (x1010) 1.35 3.34 +1.99
     ปริมาณผลผลิตน้ำนม (ลิตร/ตัว/วัน) 18.2 22.7 +4.5

           สรุป : การใช้ IncapsPro ปริมาณ 1.2 กิโลกรัม/อาหาร 100 กิโลกรัม มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน สงผลทำให้สัตว์ย่อย และได้รับสารอาหารทีเพิ่มขึ้น รวมถึงอาหารที่ย่อยได้เร็วขึ้นยังส่งผลทำให้โคนมกินอาหารได้มากขึ้น ส่งผลทำให้โคนมให้ผลผลิตน้ำนมสูงขึ้น 4.5 กิโลกรัม/ตัว/วัน ทำให้ฟาร์มมีรายได้จากการขายน้ำนมที่สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเพิ่มการย่อยได้ของอาหาร และเพิมปริมาณผลผลิตน้ำนมของโคนม :

            ผลิตภัณฑ์ยีสต์สกัด 100% Rumen Yeast.

          ⇒   ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ และโปรไบโอติกส์ Rossproxyme.

          ⇒   ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสมดุล pH ในกระเพาะรูเมน LithoNutri.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ และลดปัญหาในแม่โคหลังคลอด

YouTube :