APSA POLIVITESEL ช่วยลดไข่ตายโคมและลูกไก่คัดทิ้ง

          สำหรับธุรกิจฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ กำไรของฟาร์มขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกไก่ที่สามารถขายเข้าสู่ตลาดได้ ดังนั้นหากนำไข่เข้าฟักแล้วมีจำนวนไข่ตายโคม (ไข่ที่มีเชื้อ แต่ตัวอ่อนตายในไข่) หรือจำนวนลูกไก่คัดทิ้งเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ที่สูง จะส่งผลถึงกำไรที่ลดลงของฟาร์ม โดยสาเหตุของการเกิดไข่ตายโคมและลูกไก่คัดทิ้งนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยหลักๆ คือ การควบคุมอุณหภูมิความชื้น, การระบายอากาศของตู้ฟัก และตู้เกิด และความสมบูรณ์ของเชื้อ ซึ่งในส่วนของปัจจัยแรกนั้นสามารถจัดการได้ที่โรงฟัก ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเชื้อตั้งแต่ที่ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อลดจำนวนไข่ตายโคม และลูกไก่คัดทิ้งที่โรงฟัก

ภาพที่ 1 ผลของการเสริม APSA Polivitesel ละลายในน้ำดื่มของไก่พ่อแม่พันธุ์ต่อ%ไข่ตายโคมและ%ลูกไก่คัดทิ้ง
ภาพที่ 1 ผลของการเสริม APSA Polivitesel ละลายในน้ำดื่มของไก่พ่อแม่พันธุ์ต่อ%ไข่ตายโคมและ%ลูกไก่คัดทิ้ง
ภาพแสดงไข่ตายโคม
ภาพแสดงไข่ตายโคม

ที่มา : kalita et al (2013)

ภาพแสดงลูกไก่คัดทิ้ง
ภาพแสดงลูกไก่คัดทิ้ง

                จากการศึกษาของ North และ Bell (1990) พบว่าในไก่พ่อแม่พันธุ์ที่ขาดวิตามินอี และซีลีเนียม จะมีความสมบูรณ์พันธุ์ลดน้อยลง อสุจิไม่แข็งแรง ทำให้การฟักออกลดลง และลูกไก่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้ยังทำให้ลูกไก่เกิดอาการบวมน้ำ และตายได้ โดยจากการทดลองเสริม APSA Polivitesel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินอี และซีลีเนียมในน้ำดื่ม ในไก่พ่อแม่พันธุ์ที่ปริมาณ 0.5 มิลลิลิตรในน้ำดื่ม 1 ลิตร เป็นระยะเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มทดลองเมื่อไก่พ่อแม่พันธุ์อายุ 50 สัปดาห์ ทดลองทั้งหมด 4 สัปดาห์ พบว่า %ไข่ตายโคมลดลง 3.20-5.08% และ %ลูกไก่คัดทิ้งลดลง 5.88-10.87%

 

กลไกการทำงานของ APSA Polivitesel ที่ช่วยให้%ไข่ตายโคม และ %ลูกไก่คัดทิ้งลดลง เกิดจากการทำงานที่ส่งเสริมกันของซีลีเนียม และวิตามินอี ซึ่งช่วยป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์ระบบสืบพันธุ์ไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากความเครียดของสัตว์ ดังนั้นรังไข่และอสุจิของไก่พ่อแม่พันธุ์จึงมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ซีลีเนียมใน APSA Polivitesel ที่เสริมในแม่ไก่สามารถช่วยในการพัฒนาของตัวอ่อนได้  ทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้ตามปกติ ส่งผลให้มี%ไข่ตายโคมลดลง อีกทั้ง APSA Polivitesel ยังมีคุณสมบัติในการเสริมการพัฒนาของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเจริญของตัวอ่อน และช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้ลูกไก่ฟักออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ จึงสามารถลด%ลูกไก่คัดทิ้งได้

 

สรุป : การเสริม APSA Polivitesel ในน้ำดื่มปริมาณ 0.5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร เป็นระยะเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ มีผลทำให้

  • ไข่ตายโคมลดลง 3.20-5.08%
  • ลูกไก้คัดทิ้งลดลง 5.88-10.87%
  • ไก่พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์พันธุ์มากขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์วิตามินอี แลซีลีเนียมอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์

  • ผลิตภัณฑ์ Selenium E10+
  • ผลิตภัณฑ์ Vitamin E50 + Selenium pro inj.
  • ผลิตภัณฑ์ พรีมิกซ์ไก่ไข่ สูตรสำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ Agromix

 

ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์

YouTubeไม่กลับสัด ผสมไม่ติด ระบบสืบพันธุ์ไม่ดี ต้องวิตามินอีและซีลีเนียม https://www.youtube.com/watch?v=NTkXIqK0QgU