แหล่งของแคลเซียมที่ต่างกัน กับผลลัพธ์ที่แตกต่าง

           แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญอย่างมากของร่างกาย โดยพบว่าแคลเซียมที่ได้รับจากอาหาร 99% ร่างกายจะนำไปใช้ในการสร้างกระดูก และฟัน การเพิ่มความหนาแน่นให้มวลกระดูก ทำให้กระดูกมีความแข็งแรง เป็นส่วนประกอบของน้ำนม และเปลือกไข่ และอีก 1% แคลเซียมจะหมุนเสียนอยู่ในกระแสเลือด และมีบทบาทควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล  การทำงานของระบบประสาท และช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

ปัจจุบันแหล่งแคลเซียมสำหรับใช้ในอาหารสัตว์นั้นมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีราคาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 3 – 4 บาท ไปถึง กิโลกรัมละหลายสิบบาท  โดยแคลเซียมแต่ละแหล่งนอกเหนือจากจะมีราคาแตกต่างกันแล้ว ยังมีเปอร์เซ็นต์แคลเซียม และมีค่าการใช้ประโยชน์ได้ที่แตกต่างกันด้วย ดังตาราง ที่พบว่าแหล่งแคลเซียมจากเปลือกหอยป่น และหินฝุ่นนั้นมีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมที่สูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาดูค่าการใช้ประโยชน์ได้นั้นกลับพบว่ามีคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง โดยค่าการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียมที่สูงสุดนั้นไม่เพียงแต่เป็นการลดการสูญเสียแล้ว ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในสูตรอาหาร ที่ทำให้เราสามารถเติมวัตถุดิบอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารอื่นเพิ่มขึ้นได้

ตารางแสดงปริมาณแคลเซียม และค่าการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียมแต่ละแหล่ง (ที่มา : Pizzolante et al, 2011)

แหล่งของแคลเซียม ปริมาณแคลเซียม ค่าการใช้ประโยชน์ได้ (Bioavailability)
สาหร่ายทะเลสีแดง (LithoNutri) 32% 96%
กระดูกป่น 28 – 32% 72%
แคลเซียมคาร์บอเนต (หินฝุ่น) 38 – 40% 67%
เปลือกหอบป่น 38 – 40% 61%

          LithoNutri เป็นแคลเซียมที่มาจากสาหร่ายทะเลสีแดงสายพันธุ์ Lithothamnium Calcareum 100% สาหร่ายชนิดนี้ในช่วงที่มีชีวิตจะมีการสะสมของแคลเซียม แมกนีเซียม แร่ธาตุชนิดอื่นๆที่มีความจำเป็นมากต่อสัตว์กว่า 20 ชนิด ทำให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมอินทรีย์ที่ดูดซึม และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย อีกทั้งเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสัตว์เป็นอย่างมาก แตกต่างจากแคลเซียมบางแหล่ง เช่น หินฝุ่น ที่อาจมีของแถมเป็นสารโลหะหนักต่างๆ และกระดูกป่น ที่อาจมีของแถมเป็นเชื้อจุลชีพที่ก่อโรค ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพ และการลดประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์

สรุป : การเลือกใช้แคลเซียมในอาหารสำหรับสัตว์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงค่าการใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ เพราะหากสัตว์มีการใช้ประโยชน์ของแคลเซียมได้น้อย นั่นหมายความว่ามีการสูญเสียมากซึงนันหมายถึงต้นทุนที่เราจายไปทั้งหมด นอกจากนี้แล้วยังควรคำนึงถึงสิ่งปลอมปน หรือปนเปื้อนต่างๆที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่าสัตว์ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นไปกับการรักษาโรค แคลเซียมจากสาหร่าย LithoNutri มีค่าการดูดซึมถึง 96% ทำให้มีการสูญเสียน้อยมาก อีกทั้งเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติทำให้ไม่มีสารปนเปื้อนที่สงผลเสียต่อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเสริมแร่ธาตุในสัตว์ :

»  ผลิตภัณฑ์วิตามินแร่ธาตุ อัดแท่ง (Bolus) สำหรับเสริมแคลเซียม Dietevit Flash

»  ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์วัว สำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุสำหรับสัตว์

»  ผลิตภัณฑ์วิตามินแร่ธาตุ อัดแท่ง (Bolus) สำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุสำหรับโคเนื้อ โคนม Dietevit Excell

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ และลดปัญหาในแม่โคหลังคลอด

YouTube :