เพิ่มคุณภาพของอาหารอัดเม็ด ด้วยการความชื้น และลดเปอร์เซ็นต์ฝุ่น

          คุณภาพของอาหารอัดเม็ด (pellet feed) ไม่ว่าจะเป็น ความชื้น ปริมาณฝุ่น และปริมาณเชื้อราในอาหาร เป็นสิ่งสำคัญต่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ปีก โดยเฉพาะอาหารเป็ดไข่ เป็นหนึ่งในอาหารสัตว์ที่มักจะมีคุณภาพของเม็ดอาหารต่ำ เนื่องจากมีการเติมแหล่งแคลเซียม เช่น เปลือกหอยป่น หินฝุ่น ในปริมาณมาก การเติมวัตถุดิบเหล่านี้ในปริมาณมากในสูตรอาหาร ส่งผลทำให้เนื้ออาหารมีความแห้ง และร่วน ทำให้เมื่อเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ด ที่ผ่านทั้งกระบวนการให้ความร้อน แรงเสียดสีจากการอัดเม็ด และกระบวนการไล่ความร้อน มีการสูญเสียความชื้นไปอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถเก็บรักษาความชื้นไว้ได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว นำไปสู่ปริมาณฝุ่นที่มากขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้น นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้โรงงานต้องเสียเวลา และสูญเสียต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ในกระบวนการนำฝุ่นกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่

          ปัญหาดังกล่าว โรงงานสามารถแก้ไขได้โดยการเติม หรือเพิ่มความชื้นเข้าไปในกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น การสเปรย์น้ำสะอาดประมาณ 10 – 20% ของสูตรอาหาร ลงในถัง Mixer โดยสเปรย์หลังจากที่ทำการผสมวัตถุดิบแห้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยการสเปรย์น้ำเพิ่มเข้าไปในถัง Mixer จะเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับอาหารก่อนที่จะผ่าน Conditioner ซึ่งเป็นการทำอาหารสุกด้วยไอน้ำ และความร้อน และกระบวนการอัดเม็ดอาหาร (Pelleting) โดยการเพิ่มความชื้นด้วยวิธีนี้ พบว่าสามารถเพิ่มความชื้นให้กับอาหารได้จริง แต่ยังคงมีการสูญเสียความชื้นอย่างมาก และยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราในอาหารอัดเม็ดที่เพิ่มมากขึ้น

          ผลิตภัณฑ์ Rehydrapro เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำที่สเปรย์เข้าสู่ถัง Mixer ช่วยทำให้น้ำ หรือความชื้นที่เติมเพิ่มเข้าไปในอาหาร สามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้ออาหารได้มากขึ้น มีผลต่อการลดการสูญเสียความชื้นเมื่อผ่าน Conditioner และ Pelleting ทำให้อาหารอัดเม็ดมีความชื้นที่สูงขึ้น ในขณะที่ช่วยทำให้ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ความชื้นที่เพิ่มขึ้นในอาหารเม็ดนั้น จะไม่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงในการเจริญเติบโตของเชื้อรา เนื่องจากสามารถควบคุมค่าปริมาณอิสระให้อยู่ในระดับที่เชื้อราไม่สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้

ตารางที่ 1. แสดงผลของการใช้ Rehydrapro ในกระบวนการผลิตอาหารเม็ดสำหรับเป็ดไข่

  Control Rehydrapro Improve
ปริมาณน้ำที่เติม/อาหาร 1.5 ตัน (Batch) 6 6
ปริมาณ Rehydrapro ที่เติม/อาหาร 1.5 ตัน (Batch) 0.75
ค่าความชื้นของอาหารอัดเม็ด (%) 9.97 10.27 + 0.3%
ค่าความเป็นฝุ่น, %* 1.3 1.1 – 0.2 %
ค่าปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Water activity : aW)** 0.67 0.68 + 0.01
ปริมาณ Molds หลังจากการผลิต (CFU/g)** 1.00 x 102 1.00 x 102
ปริมาณ Molds หลังจากการเก็บรักษา 60 วัน (CFU/g)** 2.00 x 102 1.00 x 102 – 50%
*ทำการตรวจสอบโดยการร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.8 มิลลิเมตร
**วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

           โดยจากการทดสอบใช้ Rehydrapro ในอาหารเป็ดไข่ ดังตารางที่ 1. พบว่าการใช้ Rehydrapro สามารถเพิ่มความชื้นให้กับอาหารได้ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของเม็ดอาหารที่ดีขึ้น เพิ่มความน่ากินของอาหาร รวมถึงช่วยลดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต และช่วยควบคุมค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activity) ที่มีผลต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา

          สรุป : การใช้ผลิตภัณฑ์ Rehydrapro ในกระบวนผลิตอาหารเม็ดสำหรับเป็ดไข่ พบว่าผลิตภัณฑ์ Rehydrapro ช่วยลดการสูญเสียความชื้นจากกระบวนการผลิต ทำให้สามารถเก็บรักษาความชื้นไว้ในเม็ดอาหารได้มากขึ้น ทำให้น้ำหนักของอาหารมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการลดเปอร์เซ็นต์ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอาหาร ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้โรงงานเสียเวลา และสูญเสียต้นทุนด้านพลังงาน ในกระบวนการนำฝุ่นกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้สามารถเก็บอาหารได้นานกว่า 60 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ :

  • ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์สำหรับฆ่า และควบคุมเชื้อแบคทีเรียในวัตถุดิบอาหารสัตว์ Form ad
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหาร ZeniFix,BetaFix, StarFix และ MegaFix
  • ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ และเพิ่มคุณภาพอาหารอัดเม็ด Rehydrapro