ลดเชื้อโรคในคอกลูกหมู ด้วยยาฆ่าเชื้อ

                 ปัญหาท้องเสียในลูกสุกรในช่วงแรกเกิด – หย่านม เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในลูกสุกร และมักจะก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่น การชะงักการเจริญเติบโต และในรายที่รุนแรงก็อาจทำให้ลูกสุกรมีอัตราการตายที่สูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม โดยปัญหาท้องเสียในลูกสุกรนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่นการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือกลุ่มเชื้อปรสิต เช่น เชื้อบิด ดังนั้นหนึ่งในวิธีการป้องกันโรคท้องเสียที่ดีที่สุด คือ การรักษาสภาพแวดล้อมของคอกให้สะอาด และปราศจากเชื้อก่อโรค

                การใช้ยาฆ่าเชื้อในคอกเป็นประจำจะช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อที่ก่อให้เกิดปัญหาท้องเสียได้เป็นอย่างดี โดยเราได้ทดสอบการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบผง Stalosan F ในคอกแม่สุกรเลี้ยงลูก โดยมีระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด 14 วัน และมีการเก็บผลการใช้ในวันที่ 7 และ 14 ของอายุลูกสุกร เพื่อดูประสิทธิภาพของ Stalosan Fโดยกลุ่มทดลองมีจำนวนทั้งหมด 10คอก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คอกดังนี้

 

                ⇒  กลุ่มควบคุม : กลุ่มที่มีการจัดการตามปกติของฟาร์ม

                ⇒  กลุ่มทดลอง : กลุ่มที่มีการใช้ Stalosan F ในอัตราส่วน 50 กรัม/ตารางเมตร ในวันที่ 2 และ วันที่ 6 ของอายุลูกสุกร

 

ภาพที่ 1. แผนผังคอกสุกรที่ทำการใช้ Stalosan F

 

ภาพที่ 2. พื้นที่ที่ทำการโรย Stalosan F

 

                    จากผลการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบผง Stalosan F ในคอกแม่สุกรเลี้ยงลูก พบว่าลูกสุกรมีอาการท้องเสียลดลง ส่งผลทำให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะ (Enrofloxacin) เพื่อรักษาลูกสุกรที่มีอาการท้องเสียลดลงตามไปด้วย (ตารางที่ 1.) โดยสามารถลดอัตราการเกิดท้องเสียของลูกสุกรในคอกลงได้ถึง 56.92% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

 

 

ตารางที่ 1. แสดงผลการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบผง Stalosan F ต่อการลดปัญหาท้องเสียในลูกสุกร
  กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง  (Stalosan F)
จำนวนลูกสุกรเริ่มต้น 54 ตัว 47 ตัว
จำนวนลูกสุกรที่ท้องเสีย 8 ตัว 3 ตัว
จำนวนครั้งที่ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา 8 ครั้ง 3 ครั้ง
ลูกสุกรที่ท้องเสียคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 14.81 % 6.38 %
เปอร์เซ็นต์ลดการท้องเสีย   56.92 %

                 สรุป : การใช้ยาฆ่าเชื้อแบบผง Stalosan F ในอัตราส่วน 50 กรัม/ตารางเมตร มีผลทำให้จำนวนลูกสุกรท้องเสียในฟาร์มลดลง เนื่องจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบผง ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี และยังช่วยให้การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มลดลงตามไปด้วย

                โดยยาฆ่าเชื้อแบบผง Stalosan F เป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อก่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และด้วยลักษณะทางกายภาพ และการใช้งานที่อยู่ในรูปแบบผง จึงทำให้มีส่วนช่วยทำให้คอกแห้ง ลูกสุกรอยู่สบาย ช่วยส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีภายในฟาร์ม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และสุขภาพที่ดีของลูกสุกร

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีผลสุขภาพของลูกสุกร

         •  ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์สำหรับละลายในน้ำดื่ม Kingly acid
         •  ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชที่มีผลต่อสุขภาพทางเดินอาหาร Meatalean
         •  ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชที่มีผลต่อสุขภาพทางเดินอาหาร และเพิ่มการกินได้ Harbal Mix
         •  ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชที่มีผลต่อสุขภาพทางเดินอาหาร ESO100