เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561  บริษัท  เอ ไอ พี  จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2561 จัดขึ้น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 30 มกราคม 2561  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน  รักษา  ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย  และแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคน

           ภายในงานมีการประกวดโคนม  ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และมีการออกบูธของบริษัทต่างๆ  เช่น เบทาโกร ซีพี เป็นต้น