👩‍🌾‍🌾เราจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน👩‍🌾‍🌾
บริษัท เอ ไอ พี จำกัด ได้ทำการมอบ พรีมิกซ์/สารเสริมสำหรับสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ด้วยรักและความปราถนาดีจาก…ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ ไอ พี จำกัด