นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรม

          นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  อธิบายถึงวิธีการที่ กลุ่มบริษัทเอไอพี (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บริษัท) ประกอบด้วย บริษัท เอ ไอ พี จำกัด, บริษัทอโกรไทย จำกัด, บริษัท เอเอ็มพี จำกัด และ บริษัทฟู้ดเซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมการฝึกอบรมของบริษัท

 

          บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทําได้

          บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้

   1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก   

   2. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ รหัสพนักงานตําแหน่งงาน วันเดือนปีเกิดรูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้านหรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยทางรัฐบาล หน่วยงานราชการอื่น ๆ

   3. ข้อมูลความสนใจ เช่น ข้อมูลความสนใจของท่านเกี่ยวกับการฝึกอบรมของบริษัท

   4. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ

   5. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการประเมินผลและการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของบริษัท ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และข้อมูลวิดิโอ ภาพ และเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริษัท

          บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   1. เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

   2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของท่าน และเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน

   3. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับบริษัท หรือเพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการเริ่มต้นทําสัญญา หรือเข้าทําสัญญานั้น

   4. เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดําเนินการตามคําขอของท่าน

   5. เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัท

   6. เพื่อปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ หรือสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

   7. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอํานาจให้แก่บริษัท

   8. เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไทยตามที่จําเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

   9. เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมของบริษัท

   10. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณีหากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้ เช่น อาจไม่ อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการจัดอบรมของบริษัท

          บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทเอ ไอ พี หรือบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กํากับดูแล

          บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับ สําเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และ ระงับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนด

 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับ เต็มของบริษัท ได้ที่ www.aipthailand.com

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคของท่าน ภายใต้นโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

โทร : 0 2431 0360-2

Line : @aipthailand

Email : aip@aipthailand.com

Facrbook : AIP CO.,LTD.

CONTACT US

บริษัท เอ ไอ พี จำกัด

77/75 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

A.I.P. CO.,LTD.

77/75 Moo 12 Buddha Mondhol 5 Rd,
Rai-khing, Sampran, Nakorn Pathom 73210

|

Tel :  02-431-0360-2, 02-811-9045-7
Fax:  
02-811-9049

Website : www.aipthailand.com

E-mail : admin@aipthailand.com

Line ID : @aipthailand