ความสำคัญของสารหวานและสารกลิ่นในการเลี้ยงลูกสุกรหย่านม

           การหย่านมของลูกสุกร (Weaning) เป็นขั้นตอนที่สร้างความเครียดให้กับลูกสุกรอย่างมาก เนื่องจากลูกสุกรจะถูกแยกจากแม่สุกร เกิดการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เคยคุ้นชิน ลูกสุกรจึงเกิดความเครียด ซึ่งความเครียดนี้ส่งผลทำให้ลูกสุกรหย่านมกินอาหารลดลงและส่งผลต่อการพัฒนาของวิลไล (Villi) ในลำไส้เล็ก จึงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม เนื่องจากวิลไลมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นการเพิ่มการกินอาหารของลูกสุกรหย่านมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของวิลไลได้ตามปกติ และสามารถนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ให้ลูกสุกรเกิดการเจริญเติบโตในระยะต่างๆต่อไป

           การเพิ่มการกินอาหารของลูกสุกรมักจะมีการเพิ่มความน่ากินของอาหาร เนื่องจากสุกรมีตุ่มรับรส (Taste buds) ที่มากกว่ามนุษย์ 3-4 เท่า ซึ่งในปัจจุบันมีการเสริมสารกลิ่น (Flavor) และสารให้ความหวาน (Sweetener) ในอาหารลูกสุกร เพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหาร เนื่องจากมีหลายงานวิจัยพบว่า รสชาติที่มีผลต่อการกินของลุกสุกร คือ รสหวาน แต่การใช้สารหวานจำพวกน้ำตาลซูโครสในปริมาณที่สูงพบว่า ทำให้ลูกสุกรเกิดอาการท้องเสียเพิ่มขึ้น จึงได้มีการเลือกใช้สารหวานชนิดอื่น เช่น โซเดียม แซคคาริน (Sodium saccharin) ที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาล 300 เท่ามาใช้ทดแทนน้ำตาลซูโครส นอกจากนี้ยังมีการกลิ่นผลไม้ หรือกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อเพิ่มความน่ากินในอาหารลูกสุกรหย่านมด้วย

          จากการศึกษาของ Lei et., al. (2017) ในลูกสุกรหย่านมจำนวน 120 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1. กลุ่มควบคุมไม่ใช้สารหวานและสารกลิ่น 2. กลุ่มที่ใช้สารกลิ่น 500 มก./กก. 3. กลุ่มที่ใช้สารหวาน 150 มก./กก. และ 4. กลุ่มที่ใช้สารกลิ่น 500 มก./กก. และสารหวาน 150 มก./กก. เป็นเวลา 42 วัน พบว่า การใช้สารหวานและสารกลิ่นร่วมกัน ช่วยให้ลูกสุกรหย่านมมีการกินต่อวัน น้ำหนักตัวที่เพิ่มต่อวัน และน้ำหนักตัวที่เพิ่มต่ออาหารที่กินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีการใช้สารหวานและสารกลิ่นเลย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ผลการเสริมสารหวานและสารกลิ่นในอาหารลูกสุกรหย่านม

*ตัวอักษร a,b ที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ที่มา : Lei et., al. (2017)

     เทคนาโรมา แซดทีเอ สวีท โนท มิลค์ 4ดับบลิว/4118 พาวเดอร์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมสารหวานและสารกลิ่นเข้าด้วยกัน สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหาร โดยมีการใช้โซเดียมแซคาริน และนิโอเฮสเปอริดินไดไฮโดรชาลโคน (NHDC: ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 1,600 เท่า) เป็นสารให้ความหวาน และมีการแต่งกลิ่นวนิลลาร่วมกับกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหาร ช่วยให้ลูกสุกรกินอาหารได้เพิ่มขึ้น

     สรุป : การหย่านมลูกสุกร เป็นขั้นตอนที่สร้างความเครียดให้กับลูกสุกร ส่งผลต่อการกินได้ที่ลดลง ทำให้การเจริญเติบโตของลูกสุกรลดลง ดังนั้นการใช้สารหวานและสารกลิ่น จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มความน่ากินของอาหาร ช่วยเพิ่มการกินได้ของลูกสุกร ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสุกรในระยะต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการกินได้ของสุกร :

  • ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์ สำหรับละลายในน้ำดื่ม Kingly acid
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย สำหรับผสมในอาหาร ESO100 และ ESO100 Pro

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการผลิตสุกร :