ความสะอาดของน้ำดื่มต่อการเพิ่มประสิทธิการผลผลิตของนกกระทา

          การเลี้ยงนกกระทาเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ พบว่ามีการเลี้ยงครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยปกติแล้วนกกระทาเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตเนื้อ และผลผลิตไข่น้อย จึงได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีการให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าการเลี้ยงนกกระทาจะไม่กว้างขวางเท่ากับการเลี้ยงไก่ และเป็ด แต่การเลี้ยงนกกระทาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ เพราะการเลี้ยงนกกระทามีข้อดีคือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้พื้นที่น้อย มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ทำให้ได้ผลตอบแทนเร็วกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น และใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า

          ถึงแม้ว่านกกระทาจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แต่น้ำดื่มก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อสุขภาพ และการให้ผลผลิตของนกกระทา เนื่องจากน้ำมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการกินได้ รวมถึงการย่อย และการดูดซึมของอาหาร อีกทั้งโดยปกติแล้วสัตว์จะกินน้ำมากกว่าอาหารถึง 2 เท่า ดังนั้น การให้น้ำดื่มที่สะอาด ไม่มีแบคทีเรียที่ก่อโรคเจือปน จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตนกกระทา

          การเสริมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มสำหรับสัตว์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสัตว์ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และไม่มีสารตกค้างไปสู่ผู้บริโภค โดยการใช้กรดอินทรีย์ผสมในน้ำดื่มจะช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น อีโคไล และซัลโมเนลล่า ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรค และก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร โดยกรดอินทรีย์ จะมีกลไกในการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 2 วิธี ดังนี้

          1. กรดอินทรีย์ มีผลต่อการลดค่า pH ของน้ำดื่ม ซึ่งมีผลต่อการควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อโรค เช่น coli ในน้ำดื่ม

          2. กรดอินทรีย์ เช่น กรดโพรพิโอนิค (propionic acid) สามารถผ่านเข้าไปในตัวของจุลินทรีย์ก่อโรคได้ ทำให้เซลล์เสียสภาพ และไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้

          กลไกการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของกรดอินทรีย์ ช่วยทำให้ลดปัญหาโรคในระบบทางเดินอาหารเช่น ท้องเสีย ถ่ายเหลว ช่วยลดต้นทุนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งการเสริมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มยังช่วยเพิ่มความเป็นกรดกระเพาะอาหาร ช่วยทำให้การย่อยอาหารดีขึ้น นำไปสู่การได้รับสารอาหาร และการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น

          Kingly acid คือผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์สำหรับผสมในน้ำดื่ม ประกอบไปด้วยกรดอินทรีย์ 4 ชนิด ที่ทำงานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำดื่ม โดยจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Kingly acid ในน้ำดื่มสำหรับนกกระทา ตั้งแต่อายุ 1 วัน จนถึงวันจับส่งโรงเชือด พบว่าการใช้ Kingly acid ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงช่วยลดอัตราการตายของนกกระทาตลอดช่วงของการเลี้ยง ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงผลของการใช้ Kingly acid ต่อประสิทธิภาพการผลิต เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
  Control Kingly acid 0.1%* ปรับปรุง
จำนวนสัตว์เริ่มต้น, ตัว 38,600 38,000
จำนวนสัตว์สุดท้าย, ตัว 37,381 37,315
จำนวนสัตว์ตาย, ตัว 1,992 1,191 -801 ตัว
อัตราการตายเฉลี่ย, % 5.05 3.09 -1.96 %
น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย, กรัม 40 41
น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยต่อตัว, กิโลกรัม 2.12 2.29 +170 กรัม
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG), กรัม 54.03 57.69 +3.66 กรัม/ว้น
*เสริม Kingly acid ในน้ำดื่ม ในอัตราส่วน 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร โดยทำการให้ 3 วัน ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน

         สรุป : การใช้ผลิตภัณฑ์ Kingly acid ในอัตราการผสม 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำดื่ม 1 ลิตร เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยให้ 3 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลทำให้นกกระทามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า ส่งผลทำให้มีน้ำหนักตัวสุดท้ายที่มากกว่า กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ 170 กรัมต่อตัว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการตายได้ 1.96%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเสริมในน้ำดื่มสำหรับสัตว์:

          >>  ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินอี และซีลีเนียม APSA Polivitesel

          >>  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโต และลดความเครียด Herbal Mix Liquid

          >>  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติสำหรับลดปัญหาโรคในระบบทางเดินหายใจ PlusBreathe+

          >>  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติสำหรับลดปัญหาโรคในระบบทางอาหาร PlusProtect Digestive+

ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ Kingly acid

YouTube :  สารเสริมช่วยย่อย “แบบผสมน้ำ” ดีกว่ายังไง? ต้องดู!! : https://www.youtube.com/watch?v=MrYfTbYAzwI&t=125s