การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคหลังคลอด ด้วยการฉีดวิตามินอีและซีลีเนียม

        วิตามินอี และซีลีเนียม เป็นวิตามิน และแร่ธาตุที่ทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์จากการทำลายโดยอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากความเครียดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเครียดจากความร้อน ความเครียดจากการคลอด และอื่นๆ ดังนั้นการเสริมวิตามินอี และซีลีเนียมจึงส่งผลโดยตรงต่อความสมบูรณ์ และความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆในร่างกาย เช่นเซลล์ระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

ทำไมต้องเสริมวิตามินอี และซีลีเนียมในแม่โค ?

         วิตามินอี โดยปกติแล้วพบได้ในเมล็ดธัญพืช และพืชใบเขียวทุกชนิด ซึ่งในพืชอ่อนจะมีวิตามินอีสูงกว่าใบแก่ และวิตามินอีในพืชจะสูญเสียได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน และผ่านการดัดแปลง เช่น การตัด สับ บด หรือการทำให้แห้ง รวมถึงการหมักเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของพืชอาหารสัตว์ก็ทำให้สูญเสียวิตามินอีเช่นเดียวกัน โดย เมธา (2544) ได้กล่าวว่า โคเนื้อและโคนมส่วนใหญ่มักจะได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีในระยะเวลาอันสั้น นอกเหนือจากนั้นจะได้รับอาหารหยาบที่ผ่านการดัดแปลง เช่น สับ บด หมัก หรือหญ้าแห้งเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โคเนื้อ โคนมมีความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติจากขาดวิตามินอี

          ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์ และเป็นแร่ธาตุที่มีความสัมพันธ์กับวิตามินอี เนื่องจากสามารถทำหน้าที่แทนวิตามินอีได้ และเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ที่มีการปลูกพืชไม่หมุนเวียน และดินมีสภาวะเป็นกรด ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีการขาดแร่ธาตุหลายชนิด โดยเฉพาะซีลีเนียม

แนวทางการเสริมวิตามินอี และซีลีเนียมทำได้อย่างไรบ้าง ?

          แม่โคในช่วงก่อนคลอดประมาณ 1 เดือนจนถึงหลังคลอดประมาณ 1 เดือนนั้นมีความเครียดสูง อันเนื่องมาจากสภาวะสมดุลฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเพราะใกล้คลอด  และความต้องการสารอาหารเป็นอย่างมากในการเลี้ยงลูกในท้อง การฟื้นฟูเซลล์เต้านม และการเตรียมคลอด ดังนั้นการดูแลแม่โคในช่วงนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ และประสิทธิภาพในการให้นมหลังคลอด โดยเราสามารถดูแลแม่โคในช่วงนี้ได้โดยการเสริมวิตามินอี และซีลีเนียม ซึ่งการเสริมวิตามินอี และซีลีเนียมในแม่โคนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการผสมอาหาร การตักโรยให้เป็นรายตัว และการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง โดยการเสริมวิตามินอี และซีลีเนียมด้วยวิธีการฉีดนั้นเป็นวิธีที่ง่าย และทำให้โคได้รับวิตามินอี และซีลีเนียมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลต่อการปรับปรุงระบบสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมในระยะยาวดังตารางด้านล่าง

ที่มา : Bayril et al. (2015) Control Vitamin E + Se* Improve
วันที่ทำการผสมคร้ังแรกหลังคลอด (วันหลังคลอด) 91.7 79.1 – 12.6 วัน
จำนวนคร้ัง/การผสมติด (ครั้ง) 1.9 1.58 0.32 ครั้ง
เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ(%)** 11 (12/109) 3.7 (4/107) 7.3%
เต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ(%) 15.7 (17/109) 5.6 (6/107) 10.1%
รกค้าง (%)*** 4.6 (5/109) 2.8 (3/107) 1.8%
ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อวันในช่วงหลังคลอด – 16 สัปดาห์ , kg 33.5 36.2 + 2.7 kg/วัน
ปริมาณน้ำนมรวม 112 วัน 3,752.00 4,054.40 302.40 kg
*ความเข้มข้นของวิตามินอี และซีลีเนียม คือ 50 และ 0.5 mg/ml ตามลำดับ โดยจะฉีดในปริมาณ 10 ml/ตัว ในช่วงก่อนคลอด 3 สัปดาห์ 1 ครั้ง และในวันคลอดอีก 1 ครั้ง, **เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการจะถูกประเมินที่ 30 วันหลังคลอด, ***โคที่มีการขับรกมากกว่า 12 ชั่วโมงจัดว่ามีปัญหารกค้าง

          จากตารางการทดลองของ Bayril et al. (2015) พบว่าการฉีดวิตามินอี และซีลีเนียมในช่วงก่อนคลอด 3 สัปดาห์ 1 ครั้ง และวันคลอดอีก 1 ครั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ได้ โดยทำให้แม่โคนมหลังคลอดสามารถผสมได้เร็วขึ้น 12.6 วัน และช่วยลดจำนวนครั้งในการผสมติดได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหารกค้าง ปัญหาเต้านมอักเสบทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการ นอกจากนี้การฉีดวิตามินอี และซีลีเนียมยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนมได้ 2.7 กิโลกรัมต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นรวม 302.40 กิโลกรัมในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นกำไรจากการขายนมที่เพิ่มขึ้น 5,443.20 บาท จากราคาขายน้ำนมดิบที่ 18 บาท/กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ลดปัญหาหลังคลอด และเพิ่มปริมาณน้ำนม :

  • ผลิตภัณฑ์วิตามินอี และซีลีเนียมแบบฉีด Vitamin E50 + Selenium pro inj.
  • ผลิตภัณฑ์เสริมซีลีเนียม และวิตามินอีสำหรับผสมในอาหาร หรือตักให้เป็นรายตัว Selenium E10+
  • ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์โคนม สูตรสำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุในโคนม Agromix No45
  • ผลิตภัณฑ์ยีสต์สกัดช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพน้ำนม และลดปัญหาเต้านมอักเสบ Rumen Yeast

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ลดปัญหาหลังคลอด และเพิ่มปริมาณน้ำนม

YouTube :

         • 4 นาที รู้วิธีบำรุงระบบสืบพันธุ์ https://www.youtube.com/watch?v=E6d36MAt7LQ&t=11s

        • วัวไม่กลับสัด ผสมไม่ติด ระบบสืบพันธุ์ไม่ดี ต้องวิตามินอีและซีลีเนียม https://www.youtube.com/watch?v=NTkXIqK0QgU&t=63s